Artikler 2016

Ejendomsretten er ukrænkelig

Kriegers Flak og gæsteprincippet

Af: Claus S. Madsen, Ejendomsretten.dk, Anemonevej 6, 3650 Ølstykke
09.12.2016

Energi Net er ved at etablere elkabler fra Krigeres Flak i Østersøen til Nord for Ishøj. Det berører mange landmænd og deres landbrugs arealer.
Jeg kan konstatere, at Energinet har forsøgt at lave frivillige aftale med lodsejerne om servitut og erstatninger for nedlægning af dette kabel. Åbenbart har flere landmænd ikke sagt ja og underskrevet disse aftaler, derfor er sagen nu landet hos Kommissarius for Statens Ekspropriationer på Øerne, så nedlægningen af kablet nu sker ved ekspropriation i stedet for frivilligt efter en såkaldt Landsaftale.

Gæsteprincippet
Den umiddelbare grund til, at flere ikke har indgået frivillige aftaler, er, at der i Energinets aftaler står, at der ved indgåelse af aftaler skives under på, at det såkaldte gæsteprincip fraviges. Gæsteprincippet gælder for kabler der nedlægges uden servitut og erstatning herfor, oftest hvor kabler lægges ned langs veje i offentlige arealer. Det fleste kabler, gasledninger, teleledninger ligger i dag i landbrugsjord med undtagelse for Gæsteprincippet, hvis ikke andet er aftalt. Dette fordi der næsten altid er tinglyst en servitut og udbetalt en erstatning for nedlægning til landmand/lodsejer.

Ekspropriation
Når Kommissarius med sin Kommission gennemfører en ekspropriation for nedlægning af kablet, vil der blive tinlyst en servitut/deklaration på ejendommen, og der vil blive tilkendt en erstatning, der svarer til omfanget af servitutarealet. Lodsejers indflydelse på kables placering både i dybde og i forhold til placering i forhold til bygninger på ejendommen vil være minimal, der vil oftest eksproprieres efter Energinets oplæg.
Samtidig vil kablet, efter denne ekspropriation, blive placeret som besluttet ved ekspropriationsforretningen og med fravigelse fra gæsteprincippet. Det er min erfaring, at de tilkendte erstatninger for ledninger i landbrugsjord er lavere ved en ekspropriation end hvis en frivillig aftale var indgået. Der gives ikke særlig erstatning fra fravigelse af gæsteprincippet, da det ligger implicit i selve servituterstatningen, der udbetales.

Tidligere aftaler og gæsteprincippet
I tidligere frivillige aftaler ved kabellægninger har der ikke været indskrevet, at gæsteprincippet er fraveget. Det er først nu kommet med i Energinets aftaler efter principielle afgørelser om gæsteprincippet i Højesteret. Det har dog alligevel gjaldt for de allerede indgåede aftaler med tinglysning af servitut og udbetaling af erstatning på trods af den manglende indskrivning. Højesteret har faktisk blot præciseret, at der skal gives en oplysning til lodsejer hvor gæsteprincippet ikke gælder.

Sag overvejes
Der overvejes sag fra nogens side om erstatning for afvigelse for gæsteprincippet og om princippets gyldighed. 17 lodsejere på strækningen for kablet fra Kriegers Flak står til, i dette forår, at få gennemført en ekspropriation for kabelnedlægningen fra Kriegers Flak. Fordi de ikke har underskrevet en frivillig aftale med Energinet. Man må håbe for disse lodsejere, at de får en god erstatning for nedlægningen af kablet og får indflydelse på placeringen i forhold til ejendommene. Man må samtidig håbe, at dem, der har anbefalet, at man ikke skriver under på måske gode frivillige aftaler sender en rådgiver og hjælper erstatninger op ved ekspropriationsforretningerne.